SMP Islam Al – I'anah Cianjur

R.A.A. Kusumahningrat ngagali Seni Tradisi ieu, estu samata-mata mung kanggo milari hakekat hirup sareng kahirupan anjeunna nyalira. Samata-mata mung kanggo da’wah sareng tableg, ka dirina ku anjeun. Ka generasi saparantos anjeunna, R.A.A. Kusumahningrat ngawariskeun istilah “Pancaniti“ Panca : Lima Niti : Nincak (tahapan) Ti kawit Allah SWT nyiptakeun roh manusa, manusa ngalaman di lima alam diantawisna ; 1. Alam Roh 2. Alam Garba 3. Alam Dunya 4. Alam Barzah 5. Alam Akherat. Wahai manusa, mangkahade aranjeun sing ati-ati jeung sing barisa lamun aranjeun geus aya diva alam nu katilu. Janten Pancaniti teh, nyaeta lima undakan (tahapan) pikeun ngajugjug kasampurnaan hirup. Nu dimaksad ku Kangjeng Dalem R.A.A. Kusumahningrat oge nyaeta ; ” Rukun Islam “ Dina mangsa Kadaleman R.A.A. Kusumahningrat bentangan kawat kacapi nu kawit jumlahna aya 9, ku anjeunna ditambih janten 18 kawat tug dugi ka ayeuna. Maksadna kirang langkung ; Ummat Islam ngalaksanakan Sholat lima waktu unggal dinten 17 raka’at, seja masrahkeun diri sareng tumamprak ka Allah SWT. Kangjeng Dalem R.A.A. Kusumahningrat wafat Taun 1868. Sagala rupi nu tos digali sareng dirintis ku anjeunna, teras dirumat, dikokolakeun sareng disebar luaskeun deui ku ingkang putrana nyaeta R.A.A. Prawiradiredja II (1868-1910). Dibantos ku para seniman, bujangga kabupaten diantawisna, Rd. Ece Madjid, Rd. Djaya Lahiman sareng Uyut Ahim. Para nayaga gamelan degung miwah pamirig kacapi suling sareng para seniman sanesna oge para Abdi Dalem, ku R.A.A. Prawiradiredja II sadayana ditempatkeun dipalih wetan Pandgpo Kabupaten Cianjur. Nyaeta dihiji tempat nu mung dipisahkeun ku gang nu lebarna kirang langkung dua meter. Kapungkur gang eta teh naming Gang Mitralaya, ayeuna man Janten Gang Melati. Dina waktos Kadaleman Prawiradiredja II, Mamaos ngawitan sumebar sareng seueur rahayat nu resepeun. Boh warga Cianjur atanapi rahayat ti luar kota Cianjur sapertos, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya. Bogor, Sukabumi sareng kota-kota sanesna. Tembang Sunda ciptaan R.A.A. Prawiradiredja II nu kasohor pisan, diantawisna bae : – Degung Udjung lautan – Degung Mangu-mangu R.A.A. Prawiradiredja II (Aom Misbach), wafat Taun 1910. Salajengna Dalem Cianjur digentoskeun ku mantuna nyaeta ; R.A.A. Wiranatakusumah (Aom Muharam/Dalem Haji) – 1910-1921 – Dina waktos harita pisan, Seni Mamaos kalintang majengna. Taun 1921 Aom Muharam ngagentoskeun Ramana janten Bupati Bandung. Seniman, Sastrawan, Budayawan Pendopo Kabupaten Cianjur nu namina Rd. Ece Madjid diboyong ku anjeunna ka Bandung. Salajengna teras ditikahkeun ka Ny. Rd. Siti Munigar. Tiasa kauninga rumpaka ” Laut Kidul ” ku anjeunna dipasihkeun ka muridna, nu namina ; Kalipah Apo. Salajengna deui ku alpukahna R.A.A. Wiranatakusumah, istilah Seni Mamaos ku anjeunna dirobih janten ; ” Mamaos Cianjuran “ * * * Lagu Degung titinggal Eyang Wasitadiredja diantawisna : ” Bangbrang Sinanga “ Lagu Degung Ciptaan R.A.A. Kusumahningrat, dibantos ku para seniman sanesna, diantawisna ; 1. Degung Putri Layar 2. Degung Paningron 3. Egung Kurawul 4. Degung Wabango 5. Degung Palwa 6. Degung Gendre 7. Degung Hambang 8. Degung Langensari 9. Degung Manintin 10. Degung Lalayaran 11. Degung Suyung 12. Degung Purwaganti 13. Kawitan Degung Salajengna judul lagu Mamaos sareng Degung, yasana R.A.A. Kusumahningrat diantawisna ; 1. Papatet (Papatokan) 2. Layar Putri (Papantunan) 3. Balagenjat (Papantunan) 4. Manyeuseup (Papantunan) 5. Candra Wulan (Papantunan) 6. Mangu-mangu (Papantunan) 7. Gilang Gading (Papantunan) 8. Mupu kembang (Papantunan) 9. Rajamantri (Papantunan) 10. Kaleon (Papantunan) 11. Tatalegongan (Papantunan) 12. Randegan (Papantunan) 13. Randegan gancang (Papantunan) 14. Pangapungan (Papantunan) 15. Palanturan (Papantunan) 16. Nataan gunung (Papantunan) 17. Kinanti layar (Papantunan) 18. Dangdanggula Pancaniti (Rancag) 19. Asmarandana Pancaniti (Rancag) 20. Kakawen (Kakawen) 21. Putri Ninun (Papantunan) * * * Istilah Tentang Sunda Cianjuran, ti kawit dugi ayeuna : 1. R.A.A. Kusumahningrat : Mamaos 2. R.A.A. Prawiradiredja II : Mamaos 3. R.A.A. Wiranatakusumah : Mamaos Cianjuran 4. M.A. Salmun (Taun ‘60) : Tembang Sunda 5. Damas Puseur : Tembang Sunda Cianjuran * * *

Iklan

Nama YPI (Yayasan Perguruan Islam) Al-I’anah, bagi masyarakat Kabupaten Cianjur, Jabar, sudah tidak asing lagi. Selain karena kiprahnya yang nyata dalam mencetak dan mencerdaskan anak bangsa yang beraklaqul karimah, juga merupakan salah satu perguruan Islam tertua di Kabupaten Cianjur. Perguruan Islam yang berpusat di Jl Mesjid Agung No. 24, Kampung Kampung Kaum Cianjur itu, didirikan pada tanggal 17 September 1912 oleh RH Muhammad Nuh (Alm), yang mendapat dukungan dari para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Cianjur waktu itu.

“Tidak hanya itu, beliau untuk mendirikan YPI – Al-Ianah mendapat izin dari pemerintah, yang pada waktu itu, berupa recht persoon, semacam badan hukum,” ujar Drs Abdul Halim Patriaman Ketua YPI – Al-I’anah Cianjur kepada Pelita di sela-sela peringatan Milad YPI Al-I’anah Ke-90 belum lama ini. RH Muhammad Nuh, mendirikan YPI-Al-I’anah, sebagai perwujudan cita-citanya sejak belajar ilmu agama Islam, yang ingin mendirikan sebuah pesantren dengan metode pembelajaran sistem sekolah.

Nama perguruan tersebut, awalnya diberi nama ianahtuuuolib wal miskin yang artinya sesuai dengan tujuannya pada waktu itu, pertolongan bagi pelajar, dan anak-anak yang tidak mampu. Yang juga biasa disebut Al-Ianah atau ianah. Ketika pertamakali didirikan, awalnya dari kegiatan pengajian yang dikenal pengajian Madrasah Kaum. Berlanjut dengan pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah. Pada akhir masa penjajahan Belanda, perguruan ini, banyak menghasilkan kader ummat yang berkiprah, bukan saja di daerah Cianjur sendiri. Tetapi juga di luar daerah Cianjur seperti Sukabumi, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Sumedang, Banten dan daerah lainnya.

Masa penjajahan Jepang, pengajar, dan siswa perguruan Al-I’anah, sebagai kepedulian dan cinta tanah airnya, banyak yang mengikuti latihan calon perwira PETA, antara lain seperti RH Abdullah bin Nuh yang menjadi Daidancho dan R Taifur Yusuf yang menjadi Chudancho. Kemudian nama R Taifur Yusuf, diabadikan untuk sebuah nama jalan yang ada di pusat kota Cianjur. Perguruan Al-I’anah pun terus berlangsung, meskipun banyak rintangan keadaan negara dikuasai oleh penjajah. Begitu juga setelah kemerdekaan negara RI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 terpaan terhadap keberadaan perguruan Islam ini terjadi, menyusul adanya gangguan dari serdadu Belanda. Ketika itu, banyak pimpinan dan tokoh-tokoh Cianjur meninggalkan kota Cianjur, sehingga dengan terpaksa mulai bulan Juni 1946 perguruan Al-I’anah ditutup. “Karena waktu itu, para tenaga pengajar dan siswa-siswanya banyak yang berjuang menjadi anggota Hibullah dan Sabilillah untuk membela agama, nusa dan bangsa, selanjutnya perguruan Al-I’anah dibuka kembali mulai tanggal 6 September 1947,” ungkap Abdul Halim.

Seiring dengan perjalanan waktu, dan perlu adanya pengembangan peningkatan dalam memberi kesempaan ehadap generasi muslim unuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, maka pada anggal 4 Juni 1950 didirikan SMI (Sekolah Menengah Islam). Perubahan nama perguruan pun dirubah pada bulan Desember 1962 dari nama I’anatuttolib wal miskin yang tercatat dalam recht persoon menjadi YPI (Yayasan Perguruan Islam) Al-I’anah, yang dicatat dalam akta notaris Abdul Latief No. 59. Hingga sekarang, YPI-Al-I’anah, selain memiliki Madrasah Ibttidaiyah, Madrasah Diniyah, juga memiliki Taman Kanak-kanak, SMI/SLTP, SMA Islam, STM, SPG dan perguruan tinggi STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam) Al-Ianah.

Visi dan misi YPI Al-I’anah, kata Abdul Galim, mewujudkan perguruan Islam Al-I’anah sebagai pembentuk insan intelektual yang berakhlaq karimah. Sedangkan misisnya antara lain, terwujudnya amaliah insani yang bernuansa Islami, baik ilmu pengetahuan dan teknologi maupun iman dan taqwa.

Keberadaan YPI-Al-I’anah di tengah-tengah tumbuh suburnya lembaga-lembaga pendidikan di kota Cianjur baik yang dikelola swasta maupun pemerintah, tidak kalah bersaing. Minat warga masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan Islam ini, cukup tinggi. “Supaya tidak kalah bersaing, kami juga tengah melakukan berbagai pembenahan mendasar, termasuk melengkapi berbagai mata pelajaran, keterampilan, melengkapi fakultas, bahkan pembenahan berbagai fasilitas yang sudah diprogramkan,” ujar Abdul Halim. Melalui Milad YPI Al-I’anah Ke 90, pihak pengurus yayasan akan menjadikan tonggak sebagai langkah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan yayasan perguruan Islam sebagai sarana untuk mencetak anak-anak bangsa yang berakhlaqul karimah.***

 

Al-Ustadz, AI-‘Aalim, AI-Adiib, Azzaahid, AI-Mutawadli’, Al-Haliim, AI-Mujahid fi Sabilillah. KHR. Abdullah bin Nuh dilahirkan di kota Cianjur pada tahun: 1324 H/ 1905 M, putera dari seorang ibu bernama Nyi Rd. H. Aisyah dan dari seorang ayah bernama KHR. Nuh.

NASABNYA
HR. Abdullah putera KHR. Nuh; putera Rd. H. Idris, putera Rd. H. Arifin, putera Rd. H. Sholeh putra, Rd.H. Muhyiddin Natapradja, putra Rd. Aria Wiratanudatar V (Dalem Muhyiddin), putra Rd. Aria Wiratanudatar IV (Dalem Sabiruddin), putra Rd. Aria Wiratanudatar III (Dalem Astramanggala), putra Rd. Aria Wiratanudatar II (Dalem Wiramanggala), putra Rd. AnaWiratanudatar I (Dalem Cikundul).

CIANJUR DAN I’ANAH
Cianjur ialah sebuah kota yang sejak dahulu telah terkenal para Ulama dan para pahlawannya, Para Ulama giat menyebarkan ilmunya. Tak kenal lelah dan tanpa mengharapkan upah. Para pahlawannya gigih, berani dalam melaksanakan perjuangan, tanpa pamrih gaji. Kesemuanya hanyalah mengharapkan kendhoan Allah swt dan Rohmat-Nya.

Pada tahun 1912 dikota Cianjur berdirilah sebuah Madrasah yang bernama Al-l’anah ; pendirinya ialah juragan Rd. H. Tolhah Al Kholidi, sesepuh Cianjur pada waktu itu. Dalam pembinaannya beliau dibantu oleh seorang Cucunya AI-Haafidh (yang hafal AI Qur’an) As-Sufi (yang menguasai kitab Ihya ‘Ulumuddin) K.H.R. Nuh, seorang ‘Aalim besar keluaran Makkah Almukarromah, murid seorang ulama besar yang ilmunya barokah, menyebar keseluruh dunia Islam, yang bermukim di kota Makkah AI-Mukarromah, yaitu : K.H.R. Mukhtar Al-thoridi, putra Jawa (Bogor)

Nadhir (Guru kepala) nya waktu itu adalah Syekh Toyyib Almagrobi, dari Sudan. Bertindak sebagai pembantu (guru bantu) adalah Rd. H. Muhyiddin adik ipar Juragan Rd. H. Tolhah AI-Kholidi. Murid pertamanya adalah : Rd. H. M. Sholeh Almadani.

Syekh Toyyib Almagrobi mengajar di AI-I’anah hanya 2 (dua) tahun, karena beliau diusir oleh.pemerintah Belanda. Maka untuk mengisi kekosongan, Nadhir AI-I’anag dipegang oleh AI Ustadz Rd. Ma’mur keluaran pesantren Kresek Garut (Gudang Alfiyah) dan lulusan Jami’atul Khoer Jakarta (Gudang Bahasa Arab). Diantara murid-muridnya ialah :
1).Rd. Abdullah,2).Rd. M. Soleh Qurowi 3). Rd. M. Zen
Jari AI I’anah Almubarokah inilah muncul para pahlawan dan sastrawan Muslim yang namanya tidak akan sirna, tetap tercantum dalam lembaran sejarah, diantaranya ialah Rd. Abdullah bin Nuh. Beliau telah menguasai Bahasa Arab sejak usia 8 (delapan) tahun (penjelasan beliau sendiri sewaktu hidup kepada salah seorang muridnya).

Rd. Abdullah bin Nuh adalah juara Alfiah, beliau sanggup menghafal Al-fiah lbnu Malik dari awal sampai akhir dan dibalik dari akhir ke awwal (demikian menurut AI-Ustadz Rd. Abubakar sesepuh Cianjur). Walhasil: kecerdasan, bakat dan watak Rd. Abdullah bin Nuh semenjak duduk di bangku Madrasah AI-I’anah sudah nampak jelas keunggulannya.

Selain belajar di AI-I’anah, Rd. Abdullah bin Nuh tidak henti-hentinya menggali dan menimba ilmu dari ayahnya beliau. (Beliau pernah berkata kepada salah seorang muridnya : “Mama mah tiasana maca Kitab lhya teh khusus ti bapa Mama” begitu dengan logat Cianjurnya). Jadi jelas, Kota Cianjur adalah Gudang Ulama, pabrik para pahlawan dan pusat para santri. Maka tidak heran kalau kota Cianjur sejak dahulu penuh dikunjungi oleh para peminat ilmu Syari’at Islam dari seluruh pelosok Jawa Barat, dari daerah Priangan Sarat sampai ke Timur seperti : Bandung, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.[pagebreak]

Wilujeung Sumping di Blog SMP Islam Al-I’anah, dengan adanya blog diharapkan dapat terjalin ikatan tali silaturahmi antara keluarga besar Al-I’anah dengan masyarakat………..Enjoy……di tunggu atensi, kometar…..untuk kemajuan Al-I’anah…..